لچه

 • اینتر4 - 0لچهپایان یافته
 • لچه0 - 1وروناپایان یافته
 • تورینو1 - 2لچهپایان یافته
 • لچه1 - 4ناپولیپایان یافته
 • اسپال1 - 3لچهپایان یافته
 • لچه0 - 1آاس رمپایان یافته
 • آتالانتا3 - 1لچهپایان یافته
 • آُث میلان2 - 2لچهپایان یافته
 • لچه - یوونتوسشروع نشده
 • سمپدوریا - لچهشروع نشده
 • لچه - ساسولوشروع نشده
 • لاتزیو - لچهشروع نشده
 • لچه - کالیاریشروع نشده
 • فیورنتینا - لچهشروع نشده
 • لچه - جنوواشروع نشده
 • برشیا - لچهشروع نشده
 • لچه - بولونیاشروع نشده
 • لچه - اودینیزهشروع نشده
 • پارما - لچهشروع نشده
 • لچه - اینترشروع نشده
 • ورونا - لچهشروع نشده
 • لچه - تورینوشروع نشده
 • ناپولی - لچهشروع نشده
 • لچه - اسپالشروع نشده
 • آاس رم - لچهشروع نشده
 • لچه - آتالانتاشروع نشده
 • لچه - آُث میلانشروع نشده
 • یوونتوس - لچهشروع نشده
 • لچه - سمپدوریاشروع نشده
 • ساسولو - لچهشروع نشده