آُث میلان

 • آُث میلان2 - 1جنوواپایان یافته
 • ناپولی3 - 2آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان2 - 1آاس رمپایان یافته
 • کالیاری1 - 1آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان2 - 2آتالانتاپایان یافته
 • امپولی1 - 1آُث میلانپایان یافته
 • ساسولو1 - 4آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان3 - 1کیه ووپایان یافته
 • اینتر1 - 0آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان3 - 2سمپدوریاپایان یافته
 • اودینیزه0 - 1آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان0 - 2یوونتوسپایان یافته
 • لاتزیو1 - 1آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان2 - 1پارماپایان یافته
 • آُث میلان0 - 0تورینوپایان یافته
 • بولونیا0 - 0آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان0 - 1فیورنتیناپایان یافته
 • فروزینونه0 - 0آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان2 - 1اسپالپایان یافته
 • جنووا0 - 2آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان0 - 0ناپولیپایان یافته
 • آاس رم1 - 1آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان3 - 0کالیاریپایان یافته
 • آتالانتا1 - 3آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان3 - 0امپولیپایان یافته
 • آُث میلان1 - 0ساسولوپایان یافته
 • کیه وو1 - 2آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان2 - 3اینترپایان یافته
 • سمپدوریا1 - 0آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان1 - 1اودینیزهپایان یافته
 • یوونتوس2 - 1آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان - فروزینونهشروع نشده
 • اسپال - آُث میلانشروع نشده
 • تورینو2 - 0آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان - لاتزیوشروع نشده