آُث میلان

 • اودینیزه1 - 0آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان1 - 0برشیاپایان یافته
 • ورونا0 - 1آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان0 - 2اینترپایان یافته
 • تورینو2 - 1آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان1 - 3فیورنتیناپایان یافته
 • جنووا1 - 2آُث میلانپایان یافته
 • آُث میلان2 - 2لچهپایان یافته
 • آاس رم - آُث میلانشروع نشده
 • آُث میلان - اسپالشروع نشده
 • آُث میلان - لاتزیوشروع نشده
 • یوونتوس - آُث میلانشروع نشده
 • آُث میلان - ناپولیشروع نشده
 • پارما - آُث میلانشروع نشده
 • بولونیا - آُث میلانشروع نشده
 • آُث میلان - ساسولوشروع نشده
 • آتالانتا - آُث میلانشروع نشده
 • آُث میلان - سمپدوریاشروع نشده
 • کالیاری - آُث میلانشروع نشده
 • آُث میلان - اودینیزهشروع نشده
 • برشیا - آُث میلانشروع نشده
 • آُث میلان - وروناشروع نشده
 • اینتر - آُث میلانشروع نشده
 • آُث میلان - تورینوشروع نشده
 • فیورنتینا - آُث میلانشروع نشده
 • آُث میلان - جنوواشروع نشده
 • لچه - آُث میلانشروع نشده
 • آُث میلان - آاس رمشروع نشده
 • اسپال - آُث میلانشروع نشده
 • لاتزیو - آُث میلانشروع نشده