لاتزیو

 • سمپدوریا0 - 3لاتزیوپایان یافته
 • لاتزیو1 - 1آاس رمپایان یافته
 • اسپال2 - 1لاتزیوپایان یافته
 • لاتزیو2 - 0پارماپایان یافته
 • اینتر1 - 0لاتزیوپایان یافته
 • لاتزیو4 - 0جنوواپایان یافته
 • بولونیا2 - 2لاتزیوپایان یافته
 • لاتزیو3 - 3آتالانتاپایان یافته
 • فیورنتینا - لاتزیوشروع نشده
 • لاتزیو - تورینوشروع نشده
 • آُث میلان - لاتزیوشروع نشده
 • لاتزیو - لچهشروع نشده
 • ساسولو - لاتزیوشروع نشده
 • لاتزیو - اودینیزهشروع نشده
 • لاتزیو - یوونتوسشروع نشده
 • کالیاری - لاتزیوشروع نشده
 • لاتزیو - وروناشروع نشده
 • برشیا - لاتزیوشروع نشده
 • لاتزیو - ناپولیشروع نشده
 • لاتزیو - سمپدوریاشروع نشده
 • آاس رم - لاتزیوشروع نشده
 • لاتزیو - اسپالشروع نشده
 • پارما - لاتزیوشروع نشده
 • لاتزیو - اینترشروع نشده
 • جنووا - لاتزیوشروع نشده
 • لاتزیو - بولونیاشروع نشده
 • آتالانتا - لاتزیوشروع نشده
 • لاتزیو - فیورنتیناشروع نشده
 • تورینو - لاتزیوشروع نشده
 • لاتزیو - آُث میلانشروع نشده