اینتر

 • اینتر4 - 0لچهپایان یافته
 • کالیاری1 - 2اینترپایان یافته
 • اینتر1 - 0اودینیزهپایان یافته
 • آُث میلان0 - 2اینترپایان یافته
 • اینتر1 - 0لاتزیوپایان یافته
 • سمپدوریا1 - 3اینترپایان یافته
 • اینتر1 - 2یوونتوسپایان یافته
 • ساسولو3 - 4اینترپایان یافته
 • اینتر - پارماشروع نشده
 • برشیا - اینترشروع نشده
 • بولونیا - اینترشروع نشده
 • اینتر - وروناشروع نشده
 • تورینو - اینترشروع نشده
 • اینتر - اسپالشروع نشده
 • اینتر - آاس رمشروع نشده
 • فیورنتینا - اینترشروع نشده
 • اینتر - جنوواشروع نشده
 • ناپولی - اینترشروع نشده
 • اینتر - آتالانتاشروع نشده
 • لچه - اینترشروع نشده
 • اینتر - کالیاریشروع نشده
 • اودینیزه - اینترشروع نشده
 • اینتر - آُث میلانشروع نشده
 • لاتزیو - اینترشروع نشده
 • اینتر - سمپدوریاشروع نشده
 • یوونتوس - اینترشروع نشده
 • اینتر - ساسولوشروع نشده
 • پارما - اینترشروع نشده
 • اینتر - برشیاشروع نشده
 • اینتر - بولونیاشروع نشده