آتالانتا

 • اسپال2 - 3آتالانتاپایان یافته
 • آتالانتا2 - 3تورینوپایان یافته
 • جنووا1 - 2آتالانتاپایان یافته
 • آتالانتا2 - 2فیورنتیناپایان یافته
 • آاس رم0 - 2آتالانتاپایان یافته
 • ساسولو1 - 4آتالانتاپایان یافته
 • آتالانتا3 - 1لچهپایان یافته
 • لاتزیو3 - 3آتالانتاپایان یافته
 • آتالانتا - اودینیزهشروع نشده
 • ناپولی - آتالانتاشروع نشده
 • آتالانتا - کالیاریشروع نشده
 • سمپدوریا - آتالانتاشروع نشده
 • آتالانتا - یوونتوسشروع نشده
 • برشیا - آتالانتاشروع نشده
 • آتالانتا - وروناشروع نشده
 • بولونیا - آتالانتاشروع نشده
 • آتالانتا - آُث میلانشروع نشده
 • آتالانتا - پارماشروع نشده
 • اینتر - آتالانتاشروع نشده
 • آتالانتا - اسپالشروع نشده
 • تورینو - آتالانتاشروع نشده
 • آتالانتا - جنوواشروع نشده
 • فیورنتینا - آتالانتاشروع نشده
 • آتالانتا - آاس رمشروع نشده
 • آتالانتا - ساسولوشروع نشده
 • لچه - آتالانتاشروع نشده
 • آتالانتا - لاتزیوشروع نشده
 • اودینیزه - آتالانتاشروع نشده
 • آتالانتا - ناپولیشروع نشده
 • کالیاری - آتالانتاشروع نشده