آیندهوون

 • آیندهوون4 - 0اوترختپایان یافته
 • سیتارد1 - 2آیندهوونپایان یافته
 • زوله1 - 2آیندهوونپایان یافته
 • آیندهوون6 - 1ویلم تیلبورگپایان یافته
 • دن هاخ0 - 7آیندهوونپایان یافته
 • آیندهوون3 - 0آژاکسپایان یافته
 • ناک بردا0 - 2آیندهوونپایان یافته
 • آیندهوون4 - 0ونلوپایان یافته
 • آیندهوون6 - 0امنپایان یافته
 • خرونینگن1 - 2آیندهوونپایان یافته
 • آیندهوون1 - 0ویتسه آرنهایمپایان یافته
 • خرافشاپ1 - 4آیندهوونپایان یافته
 • آیندهوون3 - 0هیرنفینپایان یافته
 • فاینورد2 - 1آیندهوونپایان یافته
 • آیندهوون6 - 0اکسلسیورپایان یافته
 • هراکلس0 - 4آیندهوونپایان یافته
 • آیندهوون3 - 1آلکمارپایان یافته
 • امن2 - 2آیندهوونپایان یافته
 • آیندهوون2 - 1خرونینگنپایان یافته
 • آیندهوون5 - 0سیتاردپایان یافته
 • اوترخت2 - 2آیندهوونپایان یافته
 • هیرنفین2 - 2آیندهوونپایان یافته
 • آیندهوون1 - 1فاینوردپایان یافته
 • اکسلسیور0 - 2آیندهوونپایان یافته
 • آیندهوون2 - 0ناک برداپایان یافته
 • ونلو0 - 1آیندهوونپایان یافته
 • آژاکس3 - 1آیندهوونپایان یافته
 • آیندهوون4 - 0زولهپایان یافته
 • ویتسه آرنهایم3 - 3آیندهوونپایان یافته
 • آیندهوون2 - 1خرافشاپپایان یافته
 • آیندهوون3 - 1دن هاخپایان یافته
 • ویلم تیلبورگ - آیندهوونشروع نشده