مس کرمان

 • مس کرمان2 - 0شهرداری ماهشهرپایان یافته
 • گل گهرسیرجان2 - 1مس کرمانپایان یافته
 • آلومینیوم اراک0 - 1مس کرمانپایان یافته
 • مس کرمان2 - 0اکسین البرزپایان یافته
 • شاهین شهرداری بوشهر2 - 1مس کرمانپایان یافته
 • مس کرمان0 - 0NAVAD URMIAپایان یافته
 • قشقایی شیراز0 - 1مس کرمانپایان یافته
 • مس کرمان3 - 0خونه به خونهپایان یافته
 • کارون اروند خرمشهر1 - 3مس کرمانپایان یافته
 • مس رفسنجان0 - 1مس کرمانپایان یافته
 • مس کرمان1 - 3پرسپولیس پاکدشتپایان یافته
 • ملوان1 - 1مس کرمانپایان یافته
 • شهرداری تبریز2 - 2مس کرمانپایان یافته
 • مس کرمان2 - 1فجرسپاسیپایان یافته
 • بادران تهران1 - 1مس کرمانپایان یافته
 • شهرداری ماهشهر0 - 0مس کرمانپایان یافته
 • مس کرمان0 - 1گل گهرسیرجانپایان یافته
 • مس کرمان0 - 0آلومینیوم اراکپایان یافته
 • اکسین البرز1 - 0مس کرمانپایان یافته
 • مس کرمان0 - 0شاهین شهرداری بوشهرپایان یافته
 • NAVAD URMIA0 - 0مس کرمانپایان یافته
 • مس کرمان5 - 0قشقایی شیرازپایان یافته
 • خونه به خونه1 - 0مس کرمانپایان یافته
 • مس کرمان2 - 0کارون اروند خرمشهرپایان یافته
 • مس کرمان1 - 2مس رفسنجانپایان یافته
 • پرسپولیس پاکدشت1 - 1مس کرمانپایان یافته
 • مس کرمان0 - 0ملوانپایان یافته
 • فجرسپاسی - مس کرمانشروع نشده
 • مس کرمان - شهرداری تبریزشروع نشده