اینتراخت فرانکفورت

 • فرایبورگ0 - 2اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت1 - 2وردربرمنپایان یافته
 • بورسیا دورتموند3 - 1اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت1 - 1لایپزیکپایان یافته
 • مونشن گلادباخ3 - 1اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت4 - 1هانوفرپایان یافته
 • هافنهایم1 - 2اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت7 - 1دوسلدورفپایان یافته
 • نورنبرگ1 - 1اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اشتوتگارت0 - 3اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت3 - 0شالکه ۰۴پایان یافته
 • آگزبورگ1 - 3اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت1 - 2وولفسبورگپایان یافته
 • هرتابرلین1 - 0اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت2 - 1بایرلورکوزنپایان یافته
 • ماینتس2 - 2اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت0 - 3بایرن مونیخپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت3 - 1فرایبورگپایان یافته
 • وردربرمن2 - 2اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت1 - 1بورسیا دورتموندپایان یافته
 • لایپزیک0 - 0اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت1 - 1مونشن گلادباخپایان یافته
 • هانوفر0 - 3اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت3 - 2هافنهایمپایان یافته
 • دوسلدورف0 - 3اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت1 - 0نورنبرگپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت3 - 0اشتوتگارتپایان یافته
 • شالکه ۰۴1 - 2اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت1 - 3آگزبورگپایان یافته
 • وولفسبورگ1 - 1اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت0 - 0هرتابرلینپایان یافته
 • بایرن مونیخ - اینتراخت فرانکفورتشروع نشده