اشتوتگارت

 • ماینتس1 - 0اشتوتگارتپایان یافته
 • اشتوتگارت0 - 3بایرن مونیخپایان یافته
 • فرایبورگ3 - 3اشتوتگارتپایان یافته
 • اشتوتگارت0 - 0دوسلدورفپایان یافته
 • لایپزیک2 - 0اشتوتگارتپایان یافته
 • اشتوتگارت2 - 1وردربرمنپایان یافته
 • هانوفر3 - 1اشتوتگارتپایان یافته
 • اشتوتگارت0 - 4بورسیا دورتموندپایان یافته
 • هافنهایم4 - 0اشتوتگارتپایان یافته
 • اشتوتگارت0 - 3اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • نورنبرگ0 - 2اشتوتگارتپایان یافته
 • بایرلورکوزن2 - 0اشتوتگارتپایان یافته
 • اشتوتگارت1 - 0آگزبورگپایان یافته
 • مونشن گلادباخ3 - 0اشتوتگارتپایان یافته
 • اشتوتگارت2 - 1هرتابرلینپایان یافته
 • وولفسبورگ2 - 0اشتوتگارتپایان یافته
 • اشتوتگارت1 - 3شالکه ۰۴پایان یافته
 • اشتوتگارت2 - 3ماینتسپایان یافته
 • بایرن مونیخ4 - 1اشتوتگارتپایان یافته
 • اشتوتگارت2 - 2فرایبورگپایان یافته
 • دوسلدورف3 - 0اشتوتگارتپایان یافته
 • اشتوتگارت1 - 3لایپزیکپایان یافته
 • وردربرمن1 - 1اشتوتگارتپایان یافته
 • اشتوتگارت5 - 1هانوفرپایان یافته
 • بورسیا دورتموند3 - 1اشتوتگارتپایان یافته
 • اشتوتگارت1 - 1هافنهایمپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت3 - 0اشتوتگارتپایان یافته
 • اشتوتگارت1 - 1نورنبرگپایان یافته
 • اشتوتگارت0 - 1بایرلورکوزنپایان یافته
 • آگزبورگ6 - 0اشتوتگارتپایان یافته
 • اشتوتگارت1 - 0مونشن گلادباخپایان یافته
 • شالکه ۰۴ - اشتوتگارتشروع نشده