هرتابرلین

 • هرتابرلین1 - 0نورنبرگپایان یافته
 • شالکه ۰۴0 - 2هرتابرلینپایان یافته
 • وولفسبورگ2 - 2هرتابرلینپایان یافته
 • هرتابرلین4 - 2مونشن گلادباخپایان یافته
 • وردربرمن3 - 1هرتابرلینپایان یافته
 • هرتابرلین2 - 0بایرن مونیخپایان یافته
 • ماینتس0 - 0هرتابرلینپایان یافته
 • هرتابرلین1 - 1فرایبورگپایان یافته
 • بورسیا دورتموند2 - 2هرتابرلینپایان یافته
 • هرتابرلین0 - 3لایپزیکپایان یافته
 • دوسلدورف4 - 1هرتابرلینپایان یافته
 • هرتابرلین3 - 3هافنهایمپایان یافته
 • هانوفر0 - 2هرتابرلینپایان یافته
 • هرتابرلین1 - 0اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • اشتوتگارت2 - 1هرتابرلینپایان یافته
 • هرتابرلین2 - 2آگزبورگپایان یافته
 • بایرلورکوزن3 - 1هرتابرلینپایان یافته
 • نورنبرگ1 - 3هرتابرلینپایان یافته
 • هرتابرلین2 - 2شالکه ۰۴پایان یافته
 • هرتابرلین0 - 1وولفسبورگپایان یافته
 • مونشن گلادباخ0 - 3هرتابرلینپایان یافته
 • هرتابرلین1 - 1وردربرمنپایان یافته
 • بایرن مونیخ1 - 0هرتابرلینپایان یافته
 • هرتابرلین2 - 1ماینتسپایان یافته
 • فرایبورگ2 - 1هرتابرلینپایان یافته
 • هرتابرلین2 - 3بورسیا دورتموندپایان یافته
 • لایپزیک5 - 0هرتابرلینپایان یافته
 • هرتابرلین1 - 2دوسلدورفپایان یافته
 • هافنهایم2 - 0هرتابرلینپایان یافته
 • هرتابرلین0 - 0هانوفرپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت0 - 0هرتابرلینپایان یافته
 • هرتابرلین - بایرلورکوزنشروع نشده