بورسیا دورتموند

 • بورسیا دورتموند4 - 1لایپزیکپایان یافته
 • هانوفر0 - 0بورسیا دورتموندپایان یافته
 • بورسیا دورتموند3 - 1اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • هافنهایم1 - 1بورسیا دورتموندپایان یافته
 • بورسیا دورتموند7 - 0نورنبرگپایان یافته
 • بایرلورکوزن2 - 4بورسیا دورتموندپایان یافته
 • بورسیا دورتموند4 - 3آگزبورگپایان یافته
 • اشتوتگارت0 - 4بورسیا دورتموندپایان یافته
 • بورسیا دورتموند2 - 2هرتابرلینپایان یافته
 • وولفسبورگ0 - 1بورسیا دورتموندپایان یافته
 • بورسیا دورتموند3 - 2بایرن مونیخپایان یافته
 • ماینتس1 - 2بورسیا دورتموندپایان یافته
 • بورسیا دورتموند2 - 0فرایبورگپایان یافته
 • شالکه ۰۴1 - 2بورسیا دورتموندپایان یافته
 • بورسیا دورتموند2 - 1وردربرمنپایان یافته
 • دوسلدورف2 - 1بورسیا دورتموندپایان یافته
 • بورسیا دورتموند2 - 1مونشن گلادباخپایان یافته
 • لایپزیک0 - 1بورسیا دورتموندپایان یافته
 • بورسیا دورتموند5 - 1هانوفرپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت1 - 1بورسیا دورتموندپایان یافته
 • بورسیا دورتموند3 - 3هافنهایمپایان یافته
 • نورنبرگ0 - 0بورسیا دورتموندپایان یافته
 • بورسیا دورتموند3 - 2بایرلورکوزنپایان یافته
 • آگزبورگ2 - 1بورسیا دورتموندپایان یافته
 • بورسیا دورتموند3 - 1اشتوتگارتپایان یافته
 • هرتابرلین2 - 3بورسیا دورتموندپایان یافته
 • بورسیا دورتموند2 - 0وولفسبورگپایان یافته
 • بایرن مونیخ5 - 0بورسیا دورتموندپایان یافته
 • بورسیا دورتموند2 - 1ماینتسپایان یافته
 • فرایبورگ0 - 4بورسیا دورتموندپایان یافته
 • بورسیا دورتموند2 - 4شالکه ۰۴پایان یافته
 • مونشن گلادباخ - بورسیا دورتموندشروع نشده