ورونا

 • ورونا1 - 1بولونیاپایان یافته
 • لچه0 - 1وروناپایان یافته
 • ورونا0 - 1آُث میلانپایان یافته
 • یوونتوس2 - 1وروناپایان یافته
 • ورونا0 - 0اودینیزهپایان یافته
 • کالیاری1 - 1وروناپایان یافته
 • ورونا2 - 0سمپدوریاپایان یافته
 • ناپولی2 - 0وروناپایان یافته
 • ورونا - ساسولوشروع نشده
 • پارما - وروناشروع نشده
 • ورونا - برشیاشروع نشده
 • اینتر - وروناشروع نشده
 • ورونا - فیورنتیناشروع نشده
 • ورونا - آاس رمشروع نشده
 • آتالانتا - وروناشروع نشده
 • ورونا - تورینوشروع نشده
 • لاتزیو - وروناشروع نشده
 • اسپال - وروناشروع نشده
 • ورونا - جنوواشروع نشده
 • بولونیا - وروناشروع نشده
 • ورونا - لچهشروع نشده
 • آُث میلان - وروناشروع نشده
 • ورونا - یوونتوسشروع نشده
 • اودینیزه - وروناشروع نشده
 • ورونا - کالیاریشروع نشده
 • سمپدوریا - وروناشروع نشده
 • ورونا - ناپولیشروع نشده
 • ساسولو - وروناشروع نشده
 • ورونا - پارماشروع نشده
 • برشیا - وروناشروع نشده