پارما

 • پارما0 - 1یوونتوسپایان یافته
 • اودینیزه1 - 3پارماپایان یافته
 • پارما1 - 3کالیاریپایان یافته
 • لاتزیو2 - 0پارماپایان یافته
 • پارما1 - 0ساسولوپایان یافته
 • پارما3 - 2تورینوپایان یافته
 • اسپال1 - 0پارماپایان یافته
 • پارما5 - 1جنوواپایان یافته
 • اینتر - پارماشروع نشده
 • پارما - وروناشروع نشده
 • فیورنتینا - پارماشروع نشده
 • پارما - آاس رمشروع نشده
 • بولونیا - پارماشروع نشده
 • پارما - آُث میلانشروع نشده
 • سمپدوریا - پارماشروع نشده
 • ناپولی - پارماشروع نشده
 • پارما - برشیاشروع نشده
 • آتالانتا - پارماشروع نشده
 • پارما - لچهشروع نشده
 • یوونتوس - پارماشروع نشده
 • پارما - اودینیزهشروع نشده
 • کالیاری - پارماشروع نشده
 • پارما - لاتزیوشروع نشده
 • ساسولو - پارماشروع نشده
 • تورینو - پارماشروع نشده
 • پارما - اسپالشروع نشده
 • جنووا - پارماشروع نشده
 • پارما - اینترشروع نشده
 • ورونا - پارماشروع نشده
 • پارما - فیورنتیناشروع نشده