اوئسکا

 • ایبار1 - 2اوئسکاپایان یافته
 • بیلبائو2 - 2اوئسکاپایان یافته
 • بارسلونا8 - 2اوئسکاپایان یافته
 • اوئسکا0 - 1رایو وایه کانوپایان یافته
 • اوئسکا0 - 1رئال سوسیدادپایان یافته
 • اتلتیکومادرید3 - 0اوئسکاپایان یافته
 • اوئسکا1 - 1گیروناپایان یافته
 • وایادولید1 - 0اوئسکاپایان یافته
 • اوئسکا0 - 2اسپانیولپایان یافته
 • سویا2 - 1اوئسکاپایان یافته
 • اوئسکا1 - 1ختافهپایان یافته
 • آلاوس2 - 1اوئسکاپایان یافته
 • اوئسکا2 - 2لوانتهپایان یافته
 • سلتاویگو2 - 0اوئسکاپایان یافته
 • اوئسکا0 - 1رئال مادریدپایان یافته
 • اوئسکا2 - 2ویارئالپایان یافته
 • والنسیا2 - 1اوئسکاپایان یافته
 • اوئسکا2 - 1بتیسپایان یافته
 • لگانس1 - 0اوئسکاپایان یافته
 • اوئسکا0 - 3اتلتیکومادریدپایان یافته
 • رئال سوسیداد0 - 0اوئسکاپایان یافته
 • اوئسکا4 - 0وایادولیدپایان یافته
 • گیرونا0 - 2اوئسکاپایان یافته
 • اوئسکا0 - 1بیلبائوپایان یافته
 • اسپانیول1 - 1اوئسکاپایان یافته
 • اوئسکا2 - 1سویاپایان یافته
 • ختافه2 - 1اوئسکاپایان یافته
 • اوئسکا1 - 3آلاوسپایان یافته
 • رئال مادرید3 - 2اوئسکاپایان یافته
 • اوئسکا3 - 3سلتاویگوپایان یافته
 • لوانته - اوئسکاشروع نشده
 • اوئسکا - لگانسشروع نشده
 • ویارئال1 - 1اوئسکاپایان یافته
 • اوئسکا - بارسلوناشروع نشده
 • اوئسکا - ایبارشروع نشده