هافنهایم

 • بایرن مونیخ3 - 1هافنهایمپایان یافته
 • هافنهایم3 - 1فرایبورگپایان یافته
 • دوسلدورف2 - 1هافنهایمپایان یافته
 • هافنهایم1 - 1بورسیا دورتموندپایان یافته
 • هانوفر1 - 3هافنهایمپایان یافته
 • هافنهایم1 - 2لایپزیکپایان یافته
 • هافنهایم1 - 2اینتراخت فرانکفورتپایان یافته
 • نورنبرگ1 - 3هافنهایمپایان یافته
 • هافنهایم4 - 0اشتوتگارتپایان یافته
 • بایرلورکوزن1 - 4هافنهایمپایان یافته
 • هافنهایم2 - 1آگزبورگپایان یافته
 • هرتابرلین3 - 3هافنهایمپایان یافته
 • هافنهایم1 - 1شالکه ۰۴پایان یافته
 • وولفسبورگ2 - 2هافنهایمپایان یافته
 • هافنهایم0 - 0مونشن گلادباخپایان یافته
 • وردربرمن1 - 1هافنهایمپایان یافته
 • هافنهایم1 - 1ماینتسپایان یافته
 • هافنهایم1 - 3بایرن مونیخپایان یافته
 • فرایبورگ2 - 4هافنهایمپایان یافته
 • هافنهایم1 - 1دوسلدورفپایان یافته
 • بورسیا دورتموند3 - 3هافنهایمپایان یافته
 • هافنهایم3 - 0هانوفرپایان یافته
 • لایپزیک1 - 1هافنهایمپایان یافته
 • اینتراخت فرانکفورت3 - 2هافنهایمپایان یافته
 • هافنهایم2 - 1نورنبرگپایان یافته
 • اشتوتگارت1 - 1هافنهایمپایان یافته
 • هافنهایم4 - 1بایرلورکوزنپایان یافته
 • آگزبورگ0 - 4هافنهایمپایان یافته
 • هافنهایم2 - 0هرتابرلینپایان یافته
 • شالکه ۰۴2 - 5هافنهایمپایان یافته
 • هافنهایم1 - 4وولفسبورگپایان یافته
 • ماینتس - هافنهایمشروع نشده