آژاکس

 • آژاکس1 - 1هراکلسپایان یافته
 • ونلو0 - 1آژاکسپایان یافته
 • آژاکس5 - 0امنپایان یافته
 • ویتسه آرنهایم0 - 4آژاکسپایان یافته
 • آژاکس3 - 0خرونینگنپایان یافته
 • آیندهوون3 - 0آژاکسپایان یافته
 • سیتارد0 - 2آژاکسپایان یافته
 • آژاکس5 - 0آلکمارپایان یافته
 • هیرنفین0 - 4آژاکسپایان یافته
 • آژاکس3 - 0فاینوردپایان یافته
 • آژاکس2 - 0ویلم تیلبورگپایان یافته
 • اکسلسیور1 - 7آژاکسپایان یافته
 • ناک بردا0 - 3آژاکسپایان یافته
 • آژاکس5 - 1دن هاخپایان یافته
 • زوله1 - 4آژاکسپایان یافته
 • آژاکس8 - 0خرافشاپپایان یافته
 • اوترخت1 - 3آژاکسپایان یافته
 • آژاکس4 - 4هیرنفینپایان یافته
 • فاینورد6 - 2آژاکسپایان یافته
 • آژاکس6 - 0ونلوپایان یافته
 • هراکلس1 - 0آژاکسپایان یافته
 • آژاکس5 - 0ناک برداپایان یافته
 • دن هاخ1 - 5آژاکسپایان یافته
 • آژاکس2 - 1زولهپایان یافته
 • آژاکس4 - 0سیتاردپایان یافته
 • آلکمار1 - 0آژاکسپایان یافته
 • آژاکس3 - 1آیندهوونپایان یافته
 • امن2 - 5آژاکسپایان یافته
 • ویلم تیلبورگ1 - 4آژاکسپایان یافته
 • آژاکس6 - 2اکسلسیورپایان یافته
 • آژاکس2 - 3تاتنهامپایان یافته
 • یوونتوس - آژاکسشروع نشده
 • آژاکس - یوونتوسشروع نشده
 • آژاکس - ویتسه آرنهایمشروع نشده