تاتنهام

 • نیوکاسل1 - 2تاتنهامپایان یافته
 • تاتنهام3 - 1فولهامپایان یافته
 • منچستریونایتد0 - 3تاتنهامپایان یافته
 • واتفورد2 - 1تاتنهامپایان یافته
 • تاتنهام1 - 2لیورپولپایان یافته
 • بریجتون1 - 2تاتنهامپایان یافته
 • هادرسفیلد0 - 2تاتنهامپایان یافته
 • تاتنهام1 - 0کاردیفپایان یافته
 • وستهام0 - 1تاتنهامپایان یافته
 • تاتنهام0 - 1منچسترسیتیپایان یافته
 • والورهمپتون2 - 3تاتنهامپایان یافته
 • کریستال پالاس0 - 1تاتنهامپایان یافته
 • تاتنهام3 - 1چلسیپایان یافته
 • آرسنال4 - 2تاتنهامپایان یافته
 • تاتنهام3 - 1ساوتهمپتونپایان یافته
 • لسترسیتی0 - 2تاتنهامپایان یافته
 • تاتنهام1 - 0برنلیپایان یافته
 • اورتون2 - 6تاتنهامپایان یافته
 • تاتنهام5 - 0بورنموثپایان یافته
 • تاتنهام1 - 3والورهمپتونپایان یافته
 • کاردیف0 - 3تاتنهامپایان یافته
 • تاتنهام0 - 1منچستریونایتدپایان یافته
 • فولهام1 - 2تاتنهامپایان یافته
 • تاتنهام2 - 1واتفوردپایان یافته
 • تاتنهام1 - 0نیوکاسلپایان یافته
 • تاتنهام3 - 1لسترسیتیپایان یافته
 • برنلی2 - 1تاتنهامپایان یافته
 • چلسی2 - 0تاتنهامپایان یافته
 • تاتنهام1 - 1آرسنالپایان یافته
 • ساوتهمپتون2 - 1تاتنهامپایان یافته
 • آژاکس2 - 3تاتنهامپایان یافته
 • منچسترسیتی - تاتنهامشروع نشده
 • تاتنهام - منچسترسیتیشروع نشده
 • تاتنهام - هادرسفیلدشروع نشده
 • تاتنهام - بریجتونشروع نشده
 • تاتنهام0 - 1وستهامپایان یافته