والنسیا

 • والنسیا1 - 1اتلتیکومادریدپایان یافته
 • اسپانیول2 - 0والنسیاپایان یافته
 • لوانته2 - 2والنسیاپایان یافته
 • والنسیا0 - 0بتیسپایان یافته
 • ویارئال0 - 0والنسیاپایان یافته
 • والنسیا1 - 1سلتاویگوپایان یافته
 • رئال سوسیداد0 - 1والنسیاپایان یافته
 • والنسیا1 - 1بارسلوناپایان یافته
 • والنسیا1 - 1لگانسپایان یافته
 • بیلبائو0 - 0والنسیاپایان یافته
 • والنسیا0 - 1گیروناپایان یافته
 • ختافه0 - 1والنسیاپایان یافته
 • والنسیا3 - 0رایو وایه کانوپایان یافته
 • رئال مادرید2 - 0والنسیاپایان یافته
 • والنسیا1 - 1سویاپایان یافته
 • ایبار1 - 1والنسیاپایان یافته
 • والنسیا2 - 1اوئسکاپایان یافته
 • آلاوس2 - 1والنسیاپایان یافته
 • والنسیا1 - 1وایادولیدپایان یافته
 • سلتاویگو1 - 2والنسیاپایان یافته
 • والنسیا3 - 0ویارئالپایان یافته
 • بارسلونا2 - 2والنسیاپایان یافته
 • والنسیا0 - 0رئال سوسیدادپایان یافته
 • والنسیا0 - 0اسپانیولپایان یافته
 • لگانس1 - 1والنسیاپایان یافته
 • والنسیا2 - 0بیلبائوپایان یافته
 • گیرونا2 - 3والنسیاپایان یافته
 • والنسیا0 - 0ختافهپایان یافته
 • سویا0 - 1والنسیاپایان یافته
 • والنسیا2 - 1رئال مادریدپایان یافته
 • رایو وایه کانو2 - 0والنسیاپایان یافته
 • وایادولید - والنسیاشروع نشده
 • اتلتیکومادرید - والنسیاشروع نشده
 • بتیس1 - 2والنسیاپایان یافته
 • والنسیا0 - 1ایبارپایان یافته
 • والنسیا - لوانتهشروع نشده