بتیس

 • بتیس0 - 3لوانتهپایان یافته
 • آلاوس0 - 0بتیسپایان یافته
 • بتیس1 - 0سویاپایان یافته
 • والنسیا0 - 0بتیسپایان یافته
 • بتیس2 - 2بیلبائوپایان یافته
 • گیرونا0 - 1بتیسپایان یافته
 • بتیس1 - 0لگانسپایان یافته
 • اتلتیکومادرید1 - 0بتیسپایان یافته
 • بتیس0 - 1وایادولیدپایان یافته
 • ختافه2 - 0بتیسپایان یافته
 • بتیس3 - 3سلتاویگوپایان یافته
 • بارسلونا3 - 4بتیسپایان یافته
 • ویارئال2 - 1بتیسپایان یافته
 • بتیس1 - 0رئال سوسیدادپایان یافته
 • بتیس2 - 0رایو وایه کانوپایان یافته
 • اسپانیول1 - 3بتیسپایان یافته
 • بتیس1 - 1ایبارپایان یافته
 • اوئسکا2 - 1بتیسپایان یافته
 • بتیس1 - 2رئال مادریدپایان یافته
 • بتیس3 - 2گیروناپایان یافته
 • بیلبائو1 - 0بتیسپایان یافته
 • بتیس1 - 0اتلتیکومادریدپایان یافته
 • لگانس3 - 0بتیسپایان یافته
 • بتیس1 - 1آلاوسپایان یافته
 • وایادولید0 - 2بتیسپایان یافته
 • بتیس1 - 2ختافهپایان یافته
 • سلتاویگو0 - 1بتیسپایان یافته
 • بتیس1 - 4بارسلوناپایان یافته
 • رایو وایه کانو1 - 1بتیسپایان یافته
 • رئال سوسیداد2 - 1بتیسپایان یافته
 • بتیس - ویارئالشروع نشده
 • رئال مادرید - بتیسشروع نشده
 • لوانته - بتیسشروع نشده
 • سویا - بتیسشروع نشده
 • بتیس - اسپانیولشروع نشده
 • بتیس1 - 2والنسیاپایان یافته