ویارئال

 • ویارئال1 - 2رئال سوسیدادپایان یافته
 • سویا0 - 0ویارئالپایان یافته
 • ویارئال0 - 1گیروناپایان یافته
 • لگانس0 - 1ویارئالپایان یافته
 • ویارئال0 - 0والنسیاپایان یافته
 • بیلبائو0 - 3ویارئالپایان یافته
 • ویارئال0 - 1وایادولیدپایان یافته
 • اسپانیول3 - 1ویارئالپایان یافته
 • ویارئال1 - 1اتلتیکومادریدپایان یافته
 • آلاوس2 - 1ویارئالپایان یافته
 • ویارئال1 - 1لوانتهپایان یافته
 • رایو وایه کانو2 - 2ویارئالپایان یافته
 • ویارئال2 - 1بتیسپایان یافته
 • بارسلونا2 - 0ویارئالپایان یافته
 • ویارئال2 - 3سلتاویگوپایان یافته
 • اوئسکا2 - 2ویارئالپایان یافته
 • ویارئال2 - 2رئال مادریدپایان یافته
 • ایبار0 - 0ویارئالپایان یافته
 • ویارئال1 - 2ختافهپایان یافته
 • ویارئال1 - 1بیلبائوپایان یافته
 • والنسیا3 - 0ویارئالپایان یافته
 • ویارئال2 - 2اسپانیولپایان یافته
 • وایادولید0 - 0ویارئالپایان یافته
 • ویارئال3 - 0سویاپایان یافته
 • اتلتیکومادرید2 - 0ویارئالپایان یافته
 • ویارئال1 - 2آلاوسپایان یافته
 • لوانته0 - 2ویارئالپایان یافته
 • ویارئال3 - 1رایو وایه کانوپایان یافته
 • سلتاویگو3 - 2ویارئالپایان یافته
 • ویارئال4 - 4بارسلوناپایان یافته
 • بتیس - ویارئالشروع نشده
 • ختافه - ویارئالشروع نشده
 • رئال سوسیداد - ویارئالشروع نشده
 • گیرونا - ویارئالشروع نشده
 • ویارئال1 - 1اوئسکاپایان یافته
 • ویارئال2 - 1لگانسپایان یافته