نیم المپیک

 • آنژه3 - 4نیم المپیکپایان یافته
 • نیم المپیک3 - 1مارسیپایان یافته
 • تولوز1 - 0نیم المپیکپایان یافته
 • نیم المپیک2 - 4پاری سن ژرمنپایان یافته
 • بوردو3 - 3نیم المپیکپایان یافته
 • موناکو1 - 1نیم المپیکپایان یافته
 • نیم المپیک0 - 0گنگامپایان یافته
 • مون پلیه3 - 0نیم المپیکپایان یافته
 • نیم المپیک0 - 0رنسپایان یافته
 • لیون2 - 0نیم المپیکپایان یافته
 • نیم المپیک1 - 1سنت آتینپایان یافته
 • دیژون0 - 4نیم المپیکپایان یافته
 • نیم المپیک0 - 1نیسپایان یافته
 • استراسبورگ0 - 1نیم المپیکپایان یافته
 • نیم المپیک3 - 0آمینزپایان یافته
 • کاین1 - 2نیم المپیکپایان یافته
 • نیم المپیک1 - 0نانتسپایان یافته
 • نیم المپیک2 - 3لیلپایان یافته
 • رن4 - 0نیم المپیکپایان یافته
 • نیم المپیک3 - 1آنژهپایان یافته
 • نیم المپیک0 - 1تولوزپایان یافته
 • نیس2 - 0نیم المپیکپایان یافته
 • نیم المپیک1 - 1مون پلیهپایان یافته
 • نانتس2 - 4نیم المپیکپایان یافته
 • نیم المپیک2 - 0دیژونپایان یافته
 • پاری سن ژرمن3 - 0نیم المپیکپایان یافته
 • نیم المپیک3 - 1رنپایان یافته
 • آمینز2 - 1نیم المپیکپایان یافته
 • نیم المپیک2 - 2استراسبورگپایان یافته
 • سنت آتین2 - 1نیم المپیکپایان یافته
 • نیم المپیک2 - 0کاینپایان یافته
 • گنگام - نیم المپیکشروع نشده
 • نیم المپیک - لیونشروع نشده
 • لیل5 - 0نیم المپیکپایان یافته
 • مارسی - نیم المپیکشروع نشده