بوردو

 • بوردو0 - 2استراسبورگپایان یافته
 • تولوز2 - 1بوردوپایان یافته
 • بوردو2 - 1موناکوپایان یافته
 • رن2 - 0بوردوپایان یافته
 • بوردو3 - 3نیم المپیکپایان یافته
 • گنگام1 - 3بوردوپایان یافته
 • بوردو1 - 0لیلپایان یافته
 • رنس0 - 0بوردوپایان یافته
 • بوردو3 - 0نانتسپایان یافته
 • مون پلیه2 - 0بوردوپایان یافته
 • بوردو0 - 1نیسپایان یافته
 • لیون1 - 1بوردوپایان یافته
 • بوردو0 - 0کاینپایان یافته
 • دیژون0 - 0بوردوپایان یافته
 • بوردو2 - 2پاری سن ژرمنپایان یافته
 • بوردو3 - 2سنت آتینپایان یافته
 • آنژه1 - 2بوردوپایان یافته
 • مارسی1 - 0بوردوپایان یافته
 • بوردو1 - 1آمینزپایان یافته
 • نیس1 - 0بوردوپایان یافته
 • بوردو1 - 0دیژونپایان یافته
 • استراسبورگ1 - 0بوردوپایان یافته
 • بوردو0 - 0گنگامپایان یافته
 • پاری سن ژرمن1 - 0بوردوپایان یافته
 • بوردو2 - 1تولوزپایان یافته
 • نانتس1 - 0بوردوپایان یافته
 • بوردو1 - 2مون پلیهپایان یافته
 • موناکو1 - 1بوردوپایان یافته
 • بوردو1 - 1رنپایان یافته
 • آمینز0 - 0بوردوپایان یافته
 • کاین - بوردوشروع نشده
 • سنت آتین - بوردوشروع نشده
 • بوردو - رنسشروع نشده
 • بوردو - لیونشروع نشده