تورینو

 • تورینو2 - 1ساسولوپایان یافته
 • آتالانتا2 - 3تورینوپایان یافته
 • تورینو1 - 2لچهپایان یافته
 • سمپدوریا1 - 0تورینوپایان یافته
 • تورینو2 - 1آُث میلانپایان یافته
 • پارما3 - 2تورینوپایان یافته
 • تورینو0 - 0ناپولیپایان یافته
 • اودینیزه1 - 0تورینوپایان یافته
 • تورینو - کالیاریشروع نشده
 • لاتزیو - تورینوشروع نشده
 • تورینو - یوونتوسشروع نشده
 • برشیا - تورینوشروع نشده
 • تورینو - اینترشروع نشده
 • جنووا - تورینوشروع نشده
 • تورینو - فیورنتیناشروع نشده
 • ورونا - تورینوشروع نشده
 • تورینو - اسپالشروع نشده
 • آاس رم - تورینوشروع نشده
 • تورینو - بولونیاشروع نشده
 • ساسولو - تورینوشروع نشده
 • تورینو - آتالانتاشروع نشده
 • لچه - تورینوشروع نشده
 • تورینو - سمپدوریاشروع نشده
 • آُث میلان - تورینوشروع نشده
 • تورینو - پارماشروع نشده
 • ناپولی - تورینوشروع نشده
 • تورینو - اودینیزهشروع نشده
 • کالیاری - تورینوشروع نشده
 • تورینو - لاتزیوشروع نشده
 • یوونتوس - تورینوشروع نشده