کیه وو

 • کیه وو2 - 3یوونتوسپایان یافته
 • فیورنتینا6 - 1کیه ووپایان یافته
 • کیه وو0 - 0امپولیپایان یافته
 • آاس رم2 - 2کیه ووپایان یافته
 • کیه وو0 - 2اودینیزهپایان یافته
 • جنووا2 - 0کیه ووپایان یافته
 • کیه وو0 - 1تورینوپایان یافته
 • آُث میلان3 - 1کیه ووپایان یافته
 • کیه وو1 - 5آتالانتاپایان یافته
 • کالیاری2 - 1کیه ووپایان یافته
 • کیه وو0 - 2ساسولوپایان یافته
 • کیه وو2 - 2بولونیاپایان یافته
 • ناپولی0 - 0کیه ووپایان یافته
 • کیه وو1 - 1لاتزیوپایان یافته
 • پارما1 - 1کیه ووپایان یافته
 • اسپال0 - 0کیه ووپایان یافته
 • کیه وو1 - 1اینترپایان یافته
 • سمپدوریا2 - 0کیه ووپایان یافته
 • کیه وو1 - 0فروزینونهپایان یافته
 • یوونتوس3 - 0کیه ووپایان یافته
 • کیه وو3 - 4فیورنتیناپایان یافته
 • امپولی2 - 2کیه ووپایان یافته
 • کیه وو0 - 3آاس رمپایان یافته
 • اودینیزه1 - 0کیه ووپایان یافته
 • کیه وو0 - 0جنوواپایان یافته
 • تورینو3 - 0کیه ووپایان یافته
 • کیه وو1 - 2آُث میلانپایان یافته
 • آتالانتا1 - 1کیه ووپایان یافته
 • کیه وو0 - 3کالیاریپایان یافته
 • ساسولو4 - 0کیه ووپایان یافته
 • بولونیا - کیه ووشروع نشده
 • کیه وو - سمپدوریاشروع نشده
 • فروزینونه - کیه ووشروع نشده
 • کیه وو - ناپولیشروع نشده
 • کیه وو1 - 1پارماپایان یافته