بولونیا

 • ورونا1 - 1بولونیاپایان یافته
 • بولونیا1 - 0اسپالپایان یافته
 • برشیا3 - 4بولونیاپایان یافته
 • بولونیا1 - 2آاس رمپایان یافته
 • جنووا0 - 0بولونیاپایان یافته
 • اودینیزه1 - 0بولونیاپایان یافته
 • بولونیا2 - 2لاتزیوپایان یافته
 • یوونتوس2 - 1بولونیاپایان یافته
 • بولونیا - سمپدوریاشروع نشده
 • کالیاری - بولونیاشروع نشده
 • بولونیا - اینترشروع نشده
 • ساسولو - بولونیاشروع نشده
 • بولونیا - پارماشروع نشده
 • ناپولی - بولونیاشروع نشده
 • بولونیا - آُث میلانشروع نشده
 • بولونیا - آتالانتاشروع نشده
 • لچه - بولونیاشروع نشده
 • بولونیا - فیورنتیناشروع نشده
 • تورینو - بولونیاشروع نشده
 • بولونیا - وروناشروع نشده
 • اسپال - بولونیاشروع نشده
 • بولونیا - برشیاشروع نشده
 • آاس رم - بولونیاشروع نشده
 • بولونیا - جنوواشروع نشده
 • بولونیا - اودینیزهشروع نشده
 • لاتزیو - بولونیاشروع نشده
 • بولونیا - یوونتوسشروع نشده
 • سمپدوریا - بولونیاشروع نشده
 • بولونیا - کالیاریشروع نشده
 • اینتر - بولونیاشروع نشده