ساسولو

 • تورینو2 - 1ساسولوپایان یافته
 • ساسولو4 - 1سمپدوریاپایان یافته
 • آاس رم4 - 2ساسولوپایان یافته
 • ساسولو3 - 0اسپالپایان یافته
 • پارما1 - 0ساسولوپایان یافته
 • ساسولو1 - 4آتالانتاپایان یافته
 • برشیا - ساسولوشروع نشده
 • ساسولو3 - 4اینترپایان یافته
 • ورونا - ساسولوشروع نشده
 • ساسولو - فیورنتیناشروع نشده
 • لچه - ساسولوشروع نشده
 • ساسولو - بولونیاشروع نشده
 • ساسولو - لاتزیوشروع نشده
 • یوونتوس - ساسولوشروع نشده
 • ساسولو - کالیاریشروع نشده
 • آُث میلان - ساسولوشروع نشده
 • ساسولو - ناپولیشروع نشده
 • جنووا - ساسولوشروع نشده
 • اودینیزه - ساسولوشروع نشده
 • ساسولو - تورینوشروع نشده
 • سمپدوریا - ساسولوشروع نشده
 • ساسولو - آاس رمشروع نشده
 • اسپال - ساسولوشروع نشده
 • ساسولو - پارماشروع نشده
 • آتالانتا - ساسولوشروع نشده
 • ساسولو - برشیاشروع نشده
 • اینتر - ساسولوشروع نشده
 • ساسولو - وروناشروع نشده
 • فیورنتینا - ساسولوشروع نشده
 • ساسولو - لچهشروع نشده