اسپال

 • اسپال2 - 3آتالانتاپایان یافته
 • بولونیا1 - 0اسپالپایان یافته
 • اسپال2 - 1لاتزیوپایان یافته
 • ساسولو3 - 0اسپالپایان یافته
 • اسپال1 - 3لچهپایان یافته
 • یوونتوس2 - 0اسپالپایان یافته
 • اسپال1 - 0پارماپایان یافته
 • کالیاری2 - 0اسپالپایان یافته
 • اسپال - ناپولیشروع نشده
 • آُث میلان - اسپالشروع نشده
 • اسپال - سمپدوریاشروع نشده
 • اودینیزه - اسپالشروع نشده
 • اسپال - جنوواشروع نشده
 • اینتر - اسپالشروع نشده
 • اسپال - برشیاشروع نشده
 • آاس رم - اسپالشروع نشده
 • تورینو - اسپالشروع نشده
 • اسپال - وروناشروع نشده
 • فیورنتینا - اسپالشروع نشده
 • آتالانتا - اسپالشروع نشده
 • اسپال - بولونیاشروع نشده
 • لاتزیو - اسپالشروع نشده
 • اسپال - ساسولوشروع نشده
 • لچه - اسپالشروع نشده
 • اسپال - یوونتوسشروع نشده
 • پارما - اسپالشروع نشده
 • اسپال - کالیاریشروع نشده
 • ناپولی - اسپالشروع نشده
 • اسپال - آُث میلانشروع نشده
 • سمپدوریا - اسپالشروع نشده