لیورپول

 • لیورپول4 - 0وستهامپایان یافته
 • کریستال پالاس0 - 2لیورپولپایان یافته
 • لیورپول1 - 0بریجتونپایان یافته
 • لسترسیتی1 - 2لیورپولپایان یافته
 • تاتنهام1 - 2لیورپولپایان یافته
 • لیورپول3 - 0ساوتهمپتونپایان یافته
 • چلسی1 - 1لیورپولپایان یافته
 • لیورپول0 - 0منچسترسیتیپایان یافته
 • هادرسفیلد0 - 1لیورپولپایان یافته
 • لیورپول4 - 1کاردیفپایان یافته
 • آرسنال1 - 1لیورپولپایان یافته
 • لیورپول2 - 0فولهامپایان یافته
 • واتفورد0 - 3لیورپولپایان یافته
 • لیورپول1 - 0اورتونپایان یافته
 • برنلی1 - 3لیورپولپایان یافته
 • بورنموث0 - 4لیورپولپایان یافته
 • لیورپول3 - 1منچستریونایتدپایان یافته
 • والورهمپتون0 - 2لیورپولپایان یافته
 • لیورپول4 - 0نیوکاسلپایان یافته
 • لیورپول5 - 1آرسنالپایان یافته
 • منچسترسیتی2 - 1لیورپولپایان یافته
 • بریجتون0 - 1لیورپولپایان یافته
 • لیورپول4 - 3کریستال پالاسپایان یافته
 • لیورپول1 - 1لسترسیتیپایان یافته
 • وستهام1 - 1لیورپولپایان یافته
 • لیورپول3 - 0بورنموثپایان یافته
 • منچستریونایتد0 - 0لیورپولپایان یافته
 • لیورپول5 - 0واتفوردپایان یافته
 • اورتون0 - 0لیورپولپایان یافته
 • لیورپول4 - 2برنلیپایان یافته
 • لیورپول - هادرسفیلدشروع نشده
 • کاردیف0 - 2لیورپولپایان یافته
 • پورتو - لیورپولشروع نشده
 • لیورپول - پورتوشروع نشده
 • لیورپول - چلسیشروع نشده