بازی بولونیا - جنووا

بولونیا
1 - 1
جنووا
اطلاعاتی وجود ندارد.