بازی خرونینگن - ویتسه آرنهایم

خرونینگن
2 - 1
ویتسه آرنهایم
اطلاعاتی وجود ندارد.