اردویسه

اردویسه
 تیممسابقاتبردمساویشکستگل زدهگل خوردهتفاضلامتیاز
2آیندهوون34265398267283
1آژاکس342824119328786
4آلکمار341771064432158
3فاینورد34205975413465
6اوترخت34158116051953
5ویتسه آرنهایم341411970511953
7هراکلس34153166168-748
10ویلم تیلبورگ34135165872-1444
8خرونینگن34136153941-245
11هیرنفین341011136473-941
12ونلو34118154763-1641
13زوله34116174457-1339
9دن هاخ34129135863-545
16اکسلسیور3496194679-3333
14امن34108164172-3138
15سیتارد3497185080-3034
17خرافشاپ3485213875-3729
18ناک بردا3458212974-4523